1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Boér György Tamás E.V. (a továbbiakban: adatkezelő, szolgáltató), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Boér György Tamás E.V. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.sikertervezes.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.

Boér György Tamás E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Változás esetén ügyfeleinket, feliratkozóinkat természetesen azonnal tájékoztatjuk.

Boér György Tamás E.V. elkötelezett ügyfelei és feliratkozói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Boér György Tamás E.V. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.sikertervezes.hu web-oldalon, és annak minden regisztrációs felületéről.

2. Az adatkezelő adatai

Társaságunkkal, mint adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni:

Név: Boér György Tamás E.V.
Székhely: 7700 Mohács, Szőlőhegy 7046/76.
Adószám: 57525736-1-22
Telefonszám: 06-30-9999-231
E-mail: boer.tamas (kukac) sikertervezes (pont) hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63619/2013

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Boér Tamás
06-30-9999-231

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A www.sikertervezes.hu web-oldalon keresztül

Boér György Tamás E.V. www.sikertervezes.hu web-oldalán bármilyen, ingyen elérhető anyagra történő feliratkozás esetén (eBook, audio fájl, online tréning) a következő adatokat kell megadni:

 • E-mail cím
 • Keresztnév
 • Az adatvédelmi tájékoztató elolvasását , valamint hírlevelek és reklámok elfogadását igazoló jelölő négyzet (checkbox), melyet a feliratkozónak kell kipipálnia

Ezen adatok az adatkezelő tárhelyszolgáltatójától (MBLX Cloud Kft.) bérelt “Cloud S” virtuális szerverén, a MailerLite hírlevélküldő szoftver adatbázisában vannak eltárolva.

Ezen adatokat az adatkezelő legkésőbb a minden hírlevélben megtalálható “leiratkozás” linken keresztül történő leiratkozást követő hónap végén törli.

3.2. Konzultáció jegyzetek (papíron)

Egyéni vezetői coachingra jelentkező ügyfeleimmel történő konzultációk során kézzel írott jegyzetek készülnek, melyek kulcsra zárt szekrényben vannak tárolva.

Ezen adatokat az adatkezelő legkésőbb az együttműködés befejezése után egy (azaz: 1) évvel megsemmísiti.

3.3. Adatok törlése az érintett kérésére

Adatai törlését vagy megsemmisítését az érintett személy minden fenti esetben (3.1. és 3.2.) kérheti az adatkezelőnek küldött elektronikus levélben is (boer PONT tamas KUKAC sikertervezes PONT hu). Ez esetben az adatkezelő legkésőbb 48 órán belül a kért adatokat véglegesen törli vagy megsemmisíti.

Boér György Tamás E.V. minden beérkező e-mailt is a beérkezéstől számított legkésőbb egy éven belül töröl.

3.4. Cookie-k (sütik)

cookie: (magyarul: „süti”), rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén, elvileg a felhasználó engedélyével. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.

cookie-k jogszerű használatának feltételeiről elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelve (a továbbiakban: elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 5. cikk (3) bekezdése rendelkezik, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelvével módosított.

Forrás: www.naih.hu

Segédlet a sütik fogadásának, letiltásának szabályozásához

Vannak, akik nem szeretnék engedélyezni a cookie-k használatát – a legtöbb böngésző ezért lehetőséget biztosít a cookie-k kezelésére.

Egyes böngészőkben webhelyenként állíthatók be szabályok a cookie-k kezeléséhez, így az adatok használata pontosabban szabályozható. Ez azt jelenti, hogy Ön letilthatja a cookie-kat akár az összes webhelyről, kivéve azokat, amelyekben megbízik.

A böngészők egy másik elterjedt funkciója az inkognitómód. Ez akkor hasznos, ha Ön nem szeretné, hogy a meglátogatott webhely vagy a letöltések megjelenjenek a böngészési és letöltési előzmények között. Minden inkognitómódban megnyitott ablak bezárásakor törlődik az inkognitómód használata közben létrehozott összes cookie is.

Fontos megjegyzés: a cookie-k nélkül előfordulhat, hogy egyes funkciók nem fognak teljesen hibátlanul működni.

4. Online rendeléskor bekért adatok

Letölthető fizetős információs termékek (pl. webinár felvétel) és rendezvényekre (pl. előadás, workshop, tréning stb.) történő regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni:

 • Név
 • E-mail cím
 • Számlázási adatok
 • Adószám
 • Mobil telefonszám

Fizikai termék (pl. könyv) megrendelésekor az alábbi adatokat kell megadni:

 • Név
 • E-mail cím
 • Szállítási cím
 • Számlázási adatok
 • Adószám
 • Mobil telefonszám

Ezen adatokat a megrendelés teljesítése céljából kell megadni. Ezen adatokat a rendelés teljesítése után egy évvel az adatkezelő törli.

5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Célja és felhasználása Jogalap Megőrzési ideje
Sikertervezés hírlevél Hírlevelek és reklámok küldése Az érintett hozzájárulása érintett általi leiratkozás utáni hónap vége, vagy az adatkezelés szolgáltató által történő megszüntetése
Sikertervezés rendelés A rendelés teljesítése Az érintett hozzájárulása A rendelést követő 1 év
Konzultáció jegyezetek (papíron) Az ügyfél fejlődésének nyomon követése és támogatása Az érintett hozzájárulása Az együttműködés befejezését követő 1 év

6. Az adatkezelés jogalapja

6.1. Általános adatkezelési irányelvek

Boér György Tamás E.V. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Boér György Tamás E.V. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az:

 • 2011. évi CXII., az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló törvénnyel (Infotörvény), és
 • az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016./679 rendeletével (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

7. Adatfeldolgozó partnerek

MBLX Cloud Kft. (tárhely szolgáltató)

4024 Debrecen, Kossuth u 8.
Telefon: (52) 801-201
Adószám: 12878231-2-09 | Cégjegyzékszám: 09-09-009690

Albafocus Kft. (könyvelés)

Albertné Bajtek Andrea

Telefon: 06-20-330-6245

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1  Tájékoztatáshoz való jog

Boér György Tamás E.V. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2     Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3     Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Boér György Tamás E.V. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4     Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Boér György Tamás E.V. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5     Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Boér György Tamás E.V. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett  ellenzi  az adatok  törlését,  és  ehelyett kéri  azok
 • felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
 • igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6     Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7     Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9     Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Boér György Tamás E.V. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.